CRCI : การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์


วันที่
กิจกรรม
25 มกราคม 2564 เปิดรับบทความ
25 กุมภาพันธ์ 2564

15 มีนาคม 2564

หมดเขตรับบทความ

ขยายเวลาเปิดรับบทความวันสุดท้าย

25 กุมภาพันธ์ 2564

28 มีนาคม 2564

หมดเขตรับบทความ

ขยายเวลาเปิดรับบทความวันสุดท้าย (รอบสุดท้าย)

5 เมษายน 2564

16 เมษายน 2564

ประกาศผลการพิจารณาบทความ

ประกาศผลการพิจารณาบทความ

10 เมษายน 2564

5-18 เมษายน 2564

หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์ (ต้นฉบับตีพิมพ์)

รับบทความฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข)

10 เมษายน 2564

16-30 เมษายน 2564

หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์ (ต้นฉบับตีพิมพ์)

รับบทความฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข)

5-10 เมษายน 2564

5-18 เมษายน 2564

ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า

ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า

5-10 เมษายน 2564

16-26 เมษายน 2564

ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า

ชำระค่าลงทะเบียน

5-10 เมษายน 2564

21-30 เมษายน 2564

ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า

ชำระค่าลงทะเบียน

7 พฤษภาคม 2564 ทดสอบเข้าระบบการนำเสนอผลงาน CRCI 2021 เวลา 09.00-12.00 น.
12-14 พฤษภาคม 2564 วันงานประชุมวิชาการ CRCI ครั้งที่ 7 รูปแบบ Online
30 มิถุนายน 2564 เผยแพร่เล่ม Proceeding ออนไลน์

[กลับเข้าสู่หน้าเว็บไซต์]


ขับเคลื่อนโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนา