สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย

Research Management System

|

Fundamental Fund

ทุนวิจัย ววน. ประจำปี 2566

ถังขยะ โครงการชุด (แผนงาน) โครงการเดี่ยว / โครงการย่อย ประเภทโครงการ กรอบวิจัย สังกัดพื้นที่ รวม งปม. สถานะ