Kblogger : Rainbow

วิธีปลูกข่าแบบมืออาชีพ

วิธีปลูกข่าแบบมืออาชีพ

 

วิธีปลูกข่าแบบมืออาชีพ

1.การเตรียมดิน ข่าเป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุย ชอบดินชื้น แต่ไม่ชอบน้ำขัง หากพื้นที่ใดน้ำขังก็ต้องทำพื้นที่ให้เรียบเสมอกัน จากนั้นไถดะแล้วไถแปร ไถเปิดหน้าดินอย่างน้อย 50 เซนติเมตร โรยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยขี้ไก่แกลบลงไปไร่ละ 1,000 กิโลกรัม แล้วไถกลบ เตรียมตากดินไว้ 7 วัน

2.วิธีทำร่อง ชักทำร่องน้ำเพื่อที่ไม่ให้น้ำท่วมขังมากเกินไป ความกว้างของบนร่องน้ำ เริ่มตั้งแต่ 2 เมตรจนถึง 4 เมตรแล้วแต่ว่าเราจะกำหนด

3.ระบายน้ำเข้าให้ท่วมบนหลังร่องแต่ไม่ให้น้ำมากจนเกินไป เอาแค่พอทั่วๆก็พอ ถ้าระบายน้ำเข้ามากเกินไปเวลาปลูก หรือดำจะทำให้มองไม่เห็น.

4.เตรียมหน่อพันธุ์พันธ์ที่จะใช้ในการปลูกนั้น ต้องมีหน่อหรือตาที่แข็งเเรง. ส่วนพันธ์ที่จะปลูกต้องมีอายุอย่างน้อยๆ 10 เดือนขึ้นไป. หนึ่งไร่เราจะไช้พันธ์ตั้งแต่600กิโลถึง900กิโล แล้วแต่ว่าเราจะปลูกถี่หรือห่างครับ

5. การปลูกไช้วิธีดำเหมือนการดำนาข้าว ระยะห่างของกอ หรือ หลุม ให้มีระยะห่างกัน 80 ซม.×1เมตร หรือ 1เมตร×1เมตร ก็ได้.เมื่อดำข่าลงดินแล้วให้นำดินปิดปากหลุมด้วยนะครับ เมื่อปลูกเรียบร้อยแล้วให้ปล่อยน้ำทิ้งไว้หนึ่งคืน แล้วทำการระบายน้ำออก

6. ปูฟาง เพื่อไม่ให้หญ้าขึ้นและเพื่อเก็บความชื้นในดินเมื่อปูฟางเสร็จแล้วให้ระบายน้ำเข้าอีกครั้งให้ท่วมแล้วระบายออกทันทีเป็นอันว่าเสร็จสิ้นการปลูก

 

ที่มา : ศูนย์รวมความรู้การเกษตร , https://www.facebook.com/farmlandthai/

 

CoP: Cop 10 ทั่วไป

หมวดหมู่: ทั่วไป

มิติด้าน: อาชีพและเศรษฐกิจ

Tags: อาชีพ

 


Published: 2017-07-11 12:06:08
11 Jul 2017 12:06:08
1238 | Last visitor: 2021-07-25 17:42:31
© 2021 Kblogger HR-Blog | Kaewpanya
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุ่มชน