ระเบียนนักวิจัย มทร.ล้านนา


2,206 คน
บุคลากรทั้งหมด *
1,258 คน
บุคลากรสายวิชาการ *
956 คน
นักวิจัย มทร.ล้านนา **
ข้อชี้แจงการค้นหา: ระบุชื่อ หรือ นามสกุล เพื่อค้นหาข้อมูลรายบุคคล

มิติตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน (คน)
ศาสตราจารย์ 1
รองศาสตราจารย์ 29
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 251
อาจารย์ 1,154
รวมทั้งสิ้น 1,435

มิติพื้นที่/สถาบัน

พื้นที่/สถาบัน ศ. รศ. ผศ. อ. รวม (คน)
เชียงราย - 1 16 98 115
ตาก - - 43 157 200
น่าน - 5 31 81 117
พิษณุโลก - 4 23 86 113
เชียงใหม่ 1 12 95 619 727
ลำปาง - 5 19 103 127
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร - 2 24 10 36
รวมทั้งสิ้น 1,435 คน 1 29 251 1,154 1,435

มิติคณะ/วิทยาลัย

คณะ/วิทยาลัย ศ. รศ. ผศ. อ. รวม (คน)
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - 4 58 421 483
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - 16 91 186 293
วิศวกรรมศาสตร์ 1 3 79 324 407
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - 5 22 149 176
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ - 1 1 74 76
รวมทั้งสิ้น 1,435 คน 1 29 251 1,154 1,435

หมายเหตุ: ศ. หมายถึง ศาสตราจารย์ / รศ. หมายถึง รองศาสตราจารย์ / ผศ. หมายถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / อ. หมายถึง อาจารย์
x ปิดหน้านี้