ระเบียนนักวิจัย มทร.ล้านนา


2,206 คน
บุคลากรทั้งหมด *
1,258 คน
บุคลากรสายวิชาการ *
952 คน
นักวิจัย มทร.ล้านนา **
ข้อชี้แจงการค้นหา: ระบุชื่อ หรือ นามสกุล เพื่อค้นหาข้อมูลรายบุคคล

มิติตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน (คน)
ศาสตราจารย์ 1
รองศาสตราจารย์ 29
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 248
อาจารย์ 1,166
รวมทั้งสิ้น 1,444

มิติพื้นที่/สถาบัน

พื้นที่/สถาบัน ศ. รศ. ผศ. อ. รวม (คน)
เชียงราย - 1 16 98 115
ตาก - - 42 164 206
น่าน - 5 31 84 120
พิษณุโลก - 4 22 90 116
เชียงใหม่ 1 12 94 619 726
ลำปาง - 5 19 101 125
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร - 2 24 10 36
รวมทั้งสิ้น 1,444 คน 1 29 248 1,166 1,444

มิติคณะ/วิทยาลัย

คณะ/วิทยาลัย ศ. รศ. ผศ. อ. รวม (คน)
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - 4 58 427 489
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - 16 90 190 296
วิศวกรรมศาสตร์ 1 3 77 325 406
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - 5 22 149 176
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ - 1 1 75 77
รวมทั้งสิ้น 1,444 คน 1 29 248 1,166 1,444

หมายเหตุ: ศ. หมายถึง ศาสตราจารย์ / รศ. หมายถึง รองศาสตราจารย์ / ผศ. หมายถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / อ. หมายถึง อาจารย์
x ปิดหน้านี้