ระเบียนนักวิจัย มทร.ล้านนา


2,002 คน
บุคลากรทั้งหมด
1,027 คน
บุคลากรมีงานวิจัย**
1,144.5 คน
สายวิชาการทั้งหมด *
1,108.5 คน
สายวิชาการ (ปฏิบัติงานจริง) *
36 คน
สายวิชาการ (ลาศึกษาต่อ) *

จำนวนบุคลากรมีงานวิจัย ระหว่างปี พ.ศ. 2563 - 2567 ต่อจำนวนบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามสายงาน

สายงาน จำนวน (คน)
สายวิชาการ 868
สายสนับสนุน 159
รวมทั้งสิ้น 1,027

อาจารย์ประจำต่องานวิจัย (อาจารย์ประจำ รวมลาศึกษาต่อ)


มิติตำแหน่งทางวิชาการ (อาจารย์ประจำ รวมลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน (คน)
ศาสตราจารย์ 0
รองศาสตราจารย์ 30
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 268
อาจารย์ 874
รวมทั้งสิ้น 1,172

มิติเขตพื้นที่ (อาจารย์ประจำ รวมลาศึกษาต่อ)

มิติคณะ/วิทยาลัย

คณะ/วิทยาลัย ศ. รศ. ผศ. อ. รวม (คน)
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - 4 50 294 348
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ - 1 3 54 58
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - 14 80 177 271
วิศวกรรมศาสตร์ - 5 100 265 370
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - 6 35 84 125
รวมทั้งสิ้น 1,172 คน 0 30 268 874 1,172

หมายเหตุ: ศ. หมายถึง ศาสตราจารย์ / รศ. หมายถึง รองศาสตราจารย์ / ผศ. หมายถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / อ. หมายถึง อาจารย์
x ปิดหน้านี้