ระเบียนนักวิจัย มทร.ล้านนา


2,112 คน
บุคลากรทั้งหมด*
1,130 คน
สายวิชาการ (ปฏิบัติงานจริง)*
938 คน
นักวิจัย**

บุคลากรที่ทำวิจัย (นักวิจัย) จำแนกตามสายงาน

สายงาน จำนวน (คน)
สายวิชาการ 804
สายสนับสนุน 134
รวมทั้งสิ้น 938

อาจารย์ประจำต่องานวิจัย (อาจารย์ประจำ รวมลาศึกษาต่อ)


มิติตำแหน่งทางวิชาการ (อาจารย์ประจำ รวมลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน (คน)
ศาสตราจารย์ 0
รองศาสตราจารย์ 30
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 268
อาจารย์ 723
รวมทั้งสิ้น 1,021

มิติเขตพื้นที่ (อาจารย์ประจำ รวมลาศึกษาต่อ)

มิติคณะ/วิทยาลัย

คณะ/วิทยาลัย ศ. รศ. ผศ. อ. รวม (คน)
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - 4 50 230 284
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ - 1 3 45 49
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - 14 80 167 261
วิศวกรรมศาสตร์ - 5 100 208 313
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - 6 35 73 114
รวมทั้งสิ้น 1,021 คน 0 30 268 723 1,021

หมายเหตุ: ศ. หมายถึง ศาสตราจารย์ / รศ. หมายถึง รองศาสตราจารย์ / ผศ. หมายถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / อ. หมายถึง อาจารย์
x ปิดหน้านี้