ระเบียนนักวิจัย มทร.ล้านนา

เขตพื้นที่: ������������������������ ������������������������������������������ จำนวน 0 คน

พื้นที่ คณะ/หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ อายุ (ปี) คุณวุฒิ
งปม.ภายใน (วช.) ปี
งปม.ภายนอก ปี
6162636465 6162636465

หมายเหตุ: บุคลากรบรรจุ สายวิชาการ
กลับหน้าแรก x ปิดหน้านี้